Aktualności:

Christine Mattley i jej badania naukowe-socjologiczne nad sex telefonem

Christine Mattley jest socjologiem, którego badania koncentrowały się na złożonym i często źle rozumianym świecie seksu przez telefon. W dziedzinie, w której często występuje więcej piętna niż zrozumienia, praca Mattleya oferuje cenny wgląd w tę niszową, ale dobrze prosperującą branżę.

Badania Mattley rozpoczęły się na początku XXI wieku, kiedy zaczęła badać, w jaki sposób technologia zmienia krajobraz prostytucji. W miarę jak internet i telefony komórkowe stały się bardziej rozpowszechnione, zwiększyły się również możliwości świadczenia usług seksualnych w przestrzeni cyfrowej i wirtualnej. Podczas gdy niektórzy uczeni i aktywiści postrzegali te zmiany jako pozytywne, inni postrzegali je jako nową formę wyzysku, która wymaga dalszej analizy.

Jednym z obszarów, które Mattley dogłębnie przestudiowała, jest świat seksu przez telefon. W przeciwieństwie do innych form prostytucji, które często wiążą się z ryzykiem fizycznym i wykorzystywaniem, seks przez telefon oferuje opcję stosunkowo niskiego ryzyka zarówno dla klientów, jak i usługodawców. W przeciwieństwie do spotkań osobistych, seks przez telefon pozwala na zachowanie anonimowości i dystansu, tworząc przestrzeń, w której klienci mogą odkrywać swoje pragnienia bez obawy przed oceną lub odkryciem.

Badania Mattley wykazały, że praca w seksie przez telefon może być wzmacniająca dla niektórych osób, szczególnie tych, które mogą nie mieć dostępu do tradycyjnych form zatrudnienia lub które są niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności lub innych barier. Pracując w domu, dostawcy seksu przez telefon mogą stworzyć elastyczny harmonogram, który pozwala im zarabiać na życie, jednocześnie dbając o siebie i swoje rodziny.

Jednak Mattley zdaje sobie również sprawę z wyzwań i zagrożeń związanych z tego typu pracą. Jak każda forma pracy, seks przez telefon może być emocjonalnie wymagający, a usługodawcy muszą być wykwalifikowani w zarządzaniu swoimi granicami i utrzymywaniu dobrego samopoczucia emocjonalnego. Ponadto zawsze istnieje ryzyko napotkania agresywnych lub agresywnych klientów, a usługodawcy muszą być przeszkoleni w radzeniu sobie z takimi sytuacjami.

W swoich badaniach Mattley zbadała również szerszy kontekst kulturowy i społeczny, w którym odbywa się seks przez telefon. Badała, w jaki sposób postawy kulturowe wobec seksu i seksualności wpływają zarówno na klientów, jak i usługodawców, a także wpływ płci i dynamiki władzy na branżę. Jej badania wykazały, że kobiety są nieproporcjonalnie reprezentowane w usługach seksualnych przez telefon i że branża często charakteryzuje się dynamiką władzy, która faworyzuje klientów w stosunku do dostawców.

Pomimo tych wyzwań praca Mattleya uwydatniła znaczenie uznania usług seksualnych przez telefon za legalną formę zatrudnienia. Rozumiejąc korzyści i zagrożenia związane z tą branżą, decydenci i adwokaci mogą pracować nad tworzeniem zasad i zabezpieczeń, które wspierają zdrowie i dobre samopoczucie zarówno klientów, jak i dostawców.

Badania Mattleya wykazały również potencjał technologii w zakresie tworzenia nowych możliwości nawiązywania kontaktów i intymności. W świecie, w którym wiele osób czuje się odizolowanych i odłączonych, seks przez telefon może zapewnić przestrzeń do eksploracji i nawiązania kontaktu, pozwalając klientom na połączenie się z własnymi pragnieniami i fantazjami w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

Christine Mattley: Wyrażanie płci w kontekście telefonicznych linii seksualnych

W świecie socjologii Christine Mattley to nazwisko, które wyróżnia się również jako wiodąca badaczka w dziedzinie gender studies. Jej przełomowe badania nad seksem przez telefon i przedstawieniem płci dały nam nowy wgląd w to, jak jednostki wyrażają swoją seksualność i tożsamość płciową przez telefon.

Badania Mattley koncentrują się na przedstawianiu płci w kontekście telefonicznych linii seksualnych, które często są postrzegane jako temat tabu w naszym społeczeństwie. Jej badania wykazały, że w telefonicznych liniach seksualnych nie chodzi tylko o seks; są one także sposobem na odkrywanie tożsamości płciowej i wyrażanie siebie w bezpiecznym i anonimowym środowisku.

Jednym z kluczowych wniosków Mattley jest to, że telefoniczne linie seksualne mogą być formą terapii dla osób, które zmagają się ze swoją tożsamością płciową. W swoich badaniach stwierdziła, że wielu rozmówców korzysta z telefonicznych linii seksualnych jako sposobu na zbadanie swoich pragnień i fantazji, co może im pomóc w głębszym zrozumieniu ich tożsamości płciowej.

Badania Mattley rzucają również światło na rolę, jaką technologia odgrywa w kształtowaniu naszego rozumienia płci i seksualności. Wraz z rozwojem komunikacji online i rzeczywistości wirtualnej sposób, w jaki wyrażamy siebie pod względem seksualnym i płciowym, zmienił się diametralnie. W swoich badaniach Mattley sprawdza, w jaki sposób telefoniczne linie seksualne wpisują się w ten zmieniający się krajobraz i jak mogą stanowić cenne ujście dla osób, które szukają bezpiecznej i anonimowej przestrzeni do zbadania swojej tożsamości płciowej.

Badania Mattley koncentrują się na przedstawianiu płci w kontekście telefonicznych linii seksualnych. Jej praca opiera się na teorii performatywności płci, która zakłada, że płeć nie jest stałą cechą, ale raczej stale zmieniającą się i odgrywaną tożsamością. W swoich badaniach Mattley bada, w jaki sposób osoby uprawiające seks przez telefon konstruują i wykonują płeć w swojej pracy.

Jednym z kluczowych ustaleń badań Mattley jest to, że płeć w kontekście linii telefonicznych nie jest stała, ale jest raczej płynną i stale negocjowaną tożsamością. Stwierdziła ona, że osoby uprawiające seks przez telefon używają różnych strategii językowych i niejęzykowych, by przedstawiać płeć w sposób dostosowany do pragnień i oczekiwań swoich rozmówców. Strategie te mogą obejmować zmiany tonu głosu, użycie specyficznego języka i obrazów, a nawet zmiany postawy i języka ciała.

Innym ważnym wnioskiem z badań Mattley jest rola, jaką odgrywa władza w interakcjach związanych z seksem przez telefon. Stwierdziła ona, że osoby uprawiające seks przez telefon często mają władzę nad swoimi rozmówcami, ponieważ to one kontrolują rozmowę i kierują interakcją. Ta dynamika władzy nie jest jednak stała, a rozmówcy mogą ją sprawować na różne sposoby, na przykład poprzez składanie próśb lub odmawianie angażowania się w pewne rodzaje rozmów.

Badania Mattley podkreślają również sposoby, w jakie telefoniczne linie seksualne mogą kwestionować tradycyjne normy i oczekiwania dotyczące płci. Osoby uprawiające seks przez telefon często bawią się płcią i seksualnością w sposób, który może być wyzwalający zarówno dla nich samych, jak i dla ich rozmówców. Może to obejmować odkrywanie fantazji na temat tabu lub odgrywanie scenariuszy, które podważają stereotypy dotyczące płci. W ten sposób telefoniczne linie seksualne mogą być miejscem oporu wobec dominujących norm płciowych i mogą stanowić przestrzeń do eksplorowania i eksperymentowania z płcią i seksualnością w sposób, który może być niemożliwy w codziennym życiu.

Badania Mattley ujawniają jednak także ograniczenia telefonicznych linii seksualnych jako przestrzeni kwestionowania norm płciowych. Choć osoby uprawiające seks przez telefon mogą mieć pewną kontrolę nad tym, w jaki sposób odgrywają płeć, nadal są ograniczone przez oczekiwania swoich rozmówców oraz przez większe normy i oczekiwania społeczne. Telefoniczne linie seksualne mogą być przestrzenią do badania i przesuwania granic płci i seksualności, ale ostatecznie nadal podlegają tym samym strukturom władzy i nierównościom, które istnieją w szerszym społeczeństwie.

Badania Mattley spotkały się z dużym uznaniem w środowisku akademickim. Jej artykuł „Voicing Gender: The Performance of Gender in the Context of Phone Sex Lines” została opublikowana w czasopiśmie Sexualities, gdzie spotkała się z uznaniem krytyków za innowacyjne podejście do badań nad płcią i seksualnością. W swoim artykule Mattley dowodzi, że telefoniczne linie seksualne są ważnym miejscem dla przedstawiania płci, ponieważ pozwalają jednostkom odkrywać swoją tożsamość płciową w sposób bezpieczny i anonimowy. Twierdzi również, że telefoniczne linie seksualne mogą stanowić przestrzeń oporu wobec tradycyjnych norm płciowych, ponieważ dzwoniący mogą angażować się w odgrywanie ról i odkrywać swoje pragnienia w sposób, który podważa społeczne oczekiwania.

Badania Mattley są ważne, ponieważ podważają tradycyjne wyobrażenia o płci i seksualności oraz pokazują, że istnieje wiele sposobów wyrażania siebie w sferze seksualnej i płciowej. Badając przedstawianie płci na telefonicznych liniach seksualnych, Mattley otworzyła nową drogę badań w dziedzinie gender studies i dostarczyła nam cennych spostrzeżeń na temat złożonych relacji między technologią, płcią i seksualnością.

Ogólnie rzecz biorąc, badania Mattley nad przedstawianiem płci w kontekście telefonicznych linii seksualnych dostarczają cennych spostrzeżeń na temat złożonych sposobów, w jakie płeć jest konstruowana i negocjowana w codziennych interakcjach. Badając sposoby konstruowania i przedstawiania płci przez osoby uprawiające seks przez telefon, Mattley podkreśla płynność i zmienność tożsamości płciowych oraz sposoby, w jakie władza i władza są negocjowane w interakcjach społecznych.

Badania terenowe Mattley z pracownikami erotyki telefonicznej: Zarządzanie emocjami badacza

Badania terenowe to wyjątkowa i wymagająca forma badań, która polega na bezpośredniej obserwacji danego zjawiska w jego naturalnym otoczeniu. W kontekście telefonicznej pracy seksualnej, badania terenowe mogą dostarczyć cennych spostrzeżeń na temat doświadczeń pracowników telefonicznych fantazji oraz dynamiki interakcji związanych z seksem przez telefon. Jednak prowadzenie badań terenowych z pracownikami zajmującymi się telefonicznymi fantazjami może być emocjonalnym wyzwaniem dla badaczy ze względu na potencjalnie intensywny i intymny charakter interakcji. W niniejszym artykule przeanalizujemy wyzwania i strategie zarządzania emocjami podczas badań terenowych z pracownikami fantazji telefonicznych.

Pierwszym krokiem w prowadzeniu badań terenowych z pracownikami zajmującymi się fantazjami telefonicznymi jest nawiązanie z nimi rapportu. Może to oznaczać spędzenie czasu na rozmowach z nimi poza kontekstem telefonicznych rozmów seksualnych, poznanie ich osobowości i pochodzenia oraz zbudowanie poczucia zaufania i wzajemnego szacunku. Może to być trudne, ponieważ pracownicy zajmujący się fantazjami przez telefon mogą początkowo wahać się, czy otworzyć się przed badaczami z powodu obaw przed oceną lub narażeniem się.

Po nawiązaniu porozumienia badacze mogą zacząć obserwować interakcje w seksie telefonicznym w sposób nieinwazyjny. Może to obejmować podsłuchiwanie rozmów telefonicznych lub, za zgodą pracowników, uczestniczenie w interakcjach związanych z seksem przez telefon. Obserwowanie tych interakcji może być emocjonalnym wyzwaniem dla badaczy, ponieważ intensywna i intymna natura interakcji związanych z seksem przez telefon może wywoływać silne emocje i reakcje.

Aby poradzić sobie z tymi emocjami, badacze mogą stosować różne strategie. Jednym z nich jest zachowanie dystansu i obiektywizmu podczas obserwacji, skupienie się na zbieraniu danych i obserwacji, a nie na emocjonalnym angażowaniu się w interakcje. Inną strategią jest stworzenie sieci wsparcia, składającej się z kolegów lub innych badaczy, którzy mogą zapewnić wsparcie emocjonalne i walidację.

Badacze mogą również podjąć kroki w celu zadbania o własne samopoczucie emocjonalne podczas badań terenowych. Może to obejmować robienie przerw między obserwacjami, angażowanie się w działania związane z samoopieką, takie jak ćwiczenia lub medytacja, oraz szukanie profesjonalnego wsparcia, jeśli jest ono potrzebne. Ważne jest, aby naukowcy dostrzegli i uznali emocjonalne żniwo, jakie może wywołać badanie terenowe oraz podjęli kroki w celu nadania priorytetu własnemu dobremu samopoczuciu emocjonalnemu.

Oprócz zarządzania emocjami, badacze muszą być również wrażliwi na potrzeby emocjonalne osób pracujących z seksualnymi fantazjami przez telefon. Może to obejmować poszanowanie ich granic i prywatności, uznanie pracy emocjonalnej związanej z seksem przez telefon oraz zapewnienie wsparcia emocjonalnego w razie potrzeby. Badacze muszą być także świadomi możliwości nierównowagi sił w relacji badacz-uczestnik i podejmować kroki w celu zapewnienia, że pracownicy czują się uprawnieni i mają kontrolę nad swoimi interakcjami z badaczami.

Jednym z przykładów skutecznych badań w tej dziedzinie jest badanie przeprowadzone przez Elizabeth Bernstein i Laurie Schaffner, zatytułowane „Sex, Money, and Ambivalence: The Emotional Complexities of Selling Sex for a Living”. W badaniu tym wykorzystano wywiady pogłębione z pracownikami telefonicznych fantazji, aby zbadać emocjonalną złożoność ich pracy. Badacze stwierdzili, że osoby zajmujące się telefoniczną fantazją często doświadczają szeregu emocji, w tym przyjemności, wzmocnienia i wstydu. Odkryli również, że pracownicy używali różnych strategii zarządzania emocjami, aby poradzić sobie z wymaganiami swojej pracy.

Ogólnie rzecz biorąc, prowadzenie badań terenowych z pracownikami zajmującymi się fantazjami telefonicznymi może być emocjonalnym wyzwaniem, ale także przynosić wiele satysfakcji. Rozwijając relację z pracownikami, obserwując interakcje w sposób nieinwazyjny i skutecznie zarządzając emocjami, badacze mogą uzyskać cenny wgląd w doświadczenia pracowników świadczących usługi seksualne przez telefon i dynamikę interakcji w tym zakresie. Przy starannym uwzględnieniu kwestii etycznych i dobrego samopoczucia emocjonalnego, badania terenowe z pracownikami zajmującymi się telefoniczną fantazją mogą przyczynić się do głębszego zrozumienia tej wyjątkowej i złożonej branży.

Pożądanie seksualne przez telefon

Mówiliśmy wcześniej o pożądaniu seksualnym i komunikowaniu partnerowi przez telefon, co leży ci na sercu i w duszy. Jeśli nie możesz się zmusić, by powiedzieć mu o tym otwarcie, napisz do niego list lub znajdź w przeczytanych powieściach fragmenty, które oddają twoje pożądanie. Kup książkę o seksie i pokaż mu zdjęcia. Przeczytaj z nim namiętny poradnik. Kup filmy wideo przedstawiające pozycje seksualne, które chciałabyś poznać. To może zaskoczy cię, gdy dowiesz się, że on jest chętny do odkrywania tych nowych przygód seksualnych z tobą – i że sam ma kilka własnych przygód seksualnych, które chciałby, abyś odkryła. Kupcie kilka, jeśli nie wszystkie, książki polecane w księgarni i przeczytajcie je razem. Może się okazać, że sami będziecie naśladować ruchy opisane w niektórych z tych książek.

Sporządźcie listę co najmniej dziesięciu pozycji seksualnych i scenariuszy fabularnych, które chciałabyś z nim przeżyć. Nie ma żadnych ograniczeń co do tego, co możecie wybrać. Żadnych tabu! Na początek umieśćcie każdą czynność na osobnej kartce papieru, złóżcie ją, a następnie włóżcie wszystkie do słoika. Dobrze wstrząśnij. Co tydzień wybierajcie jedno z nich do omówienia lub wykonania, aż wykorzystacie całą partię, a następnie zacznijcie od nowa. Następnym razem dodajcie ich więcej, powtórzcie ulubione, a te, które się nie sprawdziły, wyrzućcie lub spróbujcie ponownie. Niektóre z tych ćwiczeń mogą wymagać rekwizytów i wcześniejszych przygotowań. Kiedy natkniecie się na takie zadanie, wykorzystajcie ten dzień lub wieczór na dokładne omówienie go, wspólne zaplanowanie logistyki i ustalenie, jakie rekwizyty będą potrzebne, aby wieczór był niezapomniany.

Co z logistyką: Czy dzieci będą musiały zostać na noc u kogoś z rodziny? Jaki dzień tygodnia będzie najlepszy na zorganizowanie tego wydarzenia, kiedy oboje będziecie mieli czas – i nie będziecie zmęczeni? Fakt, że przedyskutujecie możliwości, w niczym nie umniejsza waszej interakcji czy spontaniczności. Wręcz przeciwnie, w miarę jak wzrasta wasze oczekiwanie, wzmaga to wasze pragnienia. Odkrywajcie nawzajem swoje fantazje. Tak, zdarzą się krępujące momenty – po prostu przytulcie się do niego jeszcze mocniej i kontynuujcie dzielenie się swoimi fantazjami. Nie powinniście się oceniać. Nie denerwuj się na niego, jeśli trochę się z Tobą droczy lub jeśli potrzeba dnia lub kilku dni, aby przemyślał i zaakceptował Twoją propozycję. Jeśli ją odrzuci, powiedz otwarcie, jak się czujesz. Zapytaj, dlaczego odrzucił twoją sugestię. Być może będzie bardziej otwarty, jeśli wprowadzi się kilka zmian. Może to nie jest do końca to, czego chciałeś, ale jeśli on stara się wyjść ci naprzeciw w połowie drogi – ciesz się z tego!

Zrób jej dobrze i nawzajem!

Istnieje wiele odmian seksu przez telefon, podobnie seksu oralnego, a także pozycji do wyboru. Można go uprawiać klęcząc przed nim, siedząc lub leżąc, albo oboje. Inną pikantną odmianą jest położenie się na plecach, podczas gdy on klęczy nad tobą, a jego kolana znajdują się po obu stronach twojej twarzy. Z tej pozycji może on karmić cię swoją erekcją. Aby dodać do tego nutkę gry sił, może on delikatnie stukać penisem o twoje usta lub z nieco większą siłą uderzać kutasem o twoją twarz, podczas gdy on każe ci otworzyć usta, abyś mogła je wypełnić. Oczywiście zawsze pozostaje sławna pozycja 69, którą ja nazywam serdeczną, w której oboje uprawiacie seks oralny jednocześnie, z jednym z was na górze lub leżącym obok siebie. Możliwości i pikantne dreszcze są ograniczone tylko przez waszą wyobraźnię.

Połknięcie – kontrowersje. Żadna dyskusja o fellatio nie jest kompletna bez poruszenia kontrowersji, czy wypada połknąć lub nie połknąć spermy. Jest to wyłącznie kwestia osobistych preferencji. Niektóre kobiety to lubią – inne nie. Będziesz musiała połknąć przynajmniej raz, żeby wiedzieć, czy ci się to podoba. Jak ze wszystkim innym, w niektóre dni może się okazać, że masz na to ochotę, a w inne nie. To zupełnie normalne. To tak jak w reklamie batonika: Czasami masz ochotę na orzeszka. Czasami nie. Nie jest to zamierzona gra słów. Może się też okazać, że twoje pragnienie posmakowania go intymnie zmienia się w zależności od miejsca, intensywności i nawet pory miesiąca, ponieważ twój stan emocjonalny odgrywa ważną rolę w twojej zmysłowości.

Inną odmianą, którą lubią niektóre kobiety, jest klęczenie przed swoim mężczyzną, otwieranie ust i próba uchwycenia na języku jego spełnienia. W jeszcze innym wariancie on może stać przed nią i tryskać do jej ust. Może też zawsze trzymać penisa z tyłu jej gardła, rękę na jej włosach i kazać jej połknąć go w ten sposób, nie czując zbytnio smaku. Są też mężczyźni, którzy czerpią przyjemność z wytrysku w ustach kobiety, a potem dzielą się nim z nią. Czasami połykanie może być wykorzystywane jako forma wymiany władzy, dzięki czemu sytuacja staje się nieco bardziej intensywna. Na przykład możesz zostać poproszona o połknięcie, ponieważ byłaś niegrzeczną dziewczynką, albo możesz zostać pozbawiona takiej nagrody – smaku jego członka – ponieważ byłaś niegrzeczna. Być może będziesz musiała błagać go, aby ci go dał, podczas gdy on odmówi ci przyjemności skosztowania jego esencji. Z drugiej strony, być może będzie musiał pokazać, że był dobrym chłopcem, abyś mogła go połknąć. Gra fabularna jest przyprawą zmysłowości; wykorzystaj ją na swoją korzyść.

Jak rozmawiać o seksie przez telefon z mężem ?

Podczas pogawędki telefonicznej z małżonkiem tematy rozmów mogą dotyczyć pracy, rodziny i rachunków. A co z seksem? Czy ty i twój mąż rozmawiacie o seksie? Jeśli nie, być może jest to coś, co powinnaś z nim omówić. Jednym z największych sygnałów, że rozmowa jest potrzebna, jest to, że obecnie nie jesteście szczęśliwi w sypialni. Choć możesz chcieć porozmawiać z mężem o wprowadzeniu ulepszeń w sypialni, możesz być ciekawa, czy to naprawdę dobry pomysł. A więc, czy rozmowa z mężem o seksie to rzeczywiście dobry pomysł? Tak, i jest to coś, co powinniście omówić. Otwarta linia komunikacji jest ważna dla powodzenia wszystkich związków. Słaba komunikacja jest często przyczyną upadku wielu małżeństw. Brak komunikacji lub słaba komunikacja mogą mieć negatywny wpływ na cały związek, nie tylko na życie seksualne. Jako żona masz obowiązek rozmawiać ze swoim mężem i utrzymywać otwartą linię komunikacji. Jeśli tego nie zrobisz, możesz narazić na szwank swoje szczęście i swoje małżeństwo. Nie pozwól, aby ci się to przytrafiło. Jeśli chodzi o samą rozmowę, ważne jest, abyś postępowała ostrożnie. Nie krytykuj swojego męża ani nie sprawiaj, by czuł się nieadekwatny do sytuacji. Jeśli jest jakaś rzecz, z której mężczyźni są dumni, to jest to ich zdolność do uprawiania seksu i sprawiania przyjemności swoim partnerkom. Niestety, ta przyjemność może być dla ciebie niewystarczająca. Tak, chcesz zwrócić na to uwagę męża, ale rób to delikatnie. Mówienie mężowi, że nie zaspokaja twoich potrzeb, prawdopodobnie spowoduje jeszcze więcej problemów w waszym związku.

Zamiast tego podejdź do tematu z umiarem. Możesz zacząć od niezobowiązującej sugestii, na przykład nowej pozycji. Następnie ważne jest, aby wysłuchać, co mąż ma do powiedzenia. Jest to ważne, ponieważ wasza komunikacja nie powinna być jednostronna. Rozmawiając z mężem o intymności, powiedz, co masz do powiedzenia, ale potem pozwól mu wypowiedzieć swoje zdanie. Dlaczego tak ważne jest słuchanie tego, co mąż ma do powiedzenia na temat intymności? Na początek, jak już wcześniej wspomniano, szczęśliwy i zdrowy związek musi obejmować komunikację między obiema stronami. Ważne jest również, aby pamiętać, że może istnieć dobry powód, dla którego Twój mąż nie spełnia Twoich standardów w sypialni. Może ostatnio nie czuje się sobą? Czy doświadczają niepewności z powodu wzrostu wieku, przyrostu wagi lub innej zmiany w wyglądzie fizycznym? A co z problemami zdrowotnymi? Czy wiesz, że niektóre stany chorobowe, takie jak depresja, i niektóre leki mogą prowadzić do zmniejszenia chęci lub potrzeby intymności? Im szybciej zaczniecie się komunikować, tym szybciej oboje będziecie mogli wspólnie pracować nad tym, by iść naprzód.

Innym sposobem, o którym mówiłem, jest rozpoczęcie dialogu, aby sprawdzić, jak czuje się twój partner. Jednak nadal możesz się wahać. Być może nadal obawiasz się konsekwencji lub zranienia jego uczuć. Jest to zupełnie naturalne, ale czy wiesz, że masz inne wyjście? Rozważ wręczenie prezentu lub wykonanie gestu, który może doprowadzić do rozmowy na temat intymności. Niezależnie od tego, czy zaplanujesz spontaniczną, romantyczną kolację, kupisz romantyczny film, a nawet film pornograficzny, czy kupisz mężowi coś seksownego do ubrania, prezent może pomóc w rozpoczęciu nowej rozmowy. Może nawet jedna noc w miłym hotelu, aby uciec. Przypominamy też, że nie należy rozmawiać z mężem tylko o seksie, ale trzeba też słuchać, co jeszcze ma do powiedzenia.

Obalamy mity na temat kobiecego wytrysku

Kobiecy ejakulat różni się od moczu. Jest przezroczysty i bezbarwny, nie ma zapachu przypominającego siusiu i ma inne składniki chemiczne. Wielokrotne badania kobiecego ejakulatu potwierdziły obecność antygenu specyficznego dla prostaty, czyli PSA, który jest również produkowany przez męską prostatę i znajduje się w nasieniu. Orgazm i wytrysk mogą występować w tym samym czasie, ale nie są one jednym i tym samym. Można mieć orgazm bez wytrysku, a także wytrysk bez orgazmu. Oczywiście, dotyczy to również mężczyzn, a Tantra, jak również inne duchowe filozofie seksualne zachęcają mężczyzn do nauki kontrolowania swoich reakcji seksualnych, tak aby mogli osiągnąć orgazm bez wydzielania nasienia.

Nie martwcie się, chłopcy, wiemy, że wasze wytryski są dla robienia dzieci ale tylko dlatego, że kobiety nie muszą wytryskiwać, aby się rozmnażać, nie powinniśmy myśleć, że to doświadczenie jest nieistotne. Niestety, ponieważ wytrysk stał się tak istotną częścią definiowania męskości, jego kobiece oblicze nie zyskało zbyt wiele uwagi poza pornografią. Eksplozja spamu elektronicznego obiecującego tryskające laski w ciągu kilku sekund wypromowały kobiecą ejakulację wyłącznie jako męską rozrywkę, w konsekwencji kobiecy wytrysk jest postrzegany jedynie jako dreszczyk emocji lub fetysz, a nie jako funkcjonalna część kobiecej fizjologii seksualnej.

Jak na ironię, choć świat porno jest bliższy odkrycia ejakulacji niż jakiekolwiek inne źródło, status gwiazdy porno obniża wartość tego aktu w oczach wielu ludzi. Niektórzy aktywiści seksualni uważają, że wytrysk jest przesadzony, że kobiety czują presję, by go wykonać, próbując zaspokoić męskie fantazje. Och, proszę! Nie ma to jak oglądanie na własne oczy jak dziewczyna sika w pełnym kolorze. Jeśli nie widziałeś tego wcześniej, wszystko co musisz zrobić to wypożyczyć kilka płyt DVD. Filmy instruktażowe są też proste i teoretycznie każda kobieta jest w stanie osiągnąć wytrysk. Każda zainteresowana wytryskiem chciałaby mieć jak najdokładniejsze wyjaśnienie medyczne. Podczas gdy mamy anatomiczne podstawy, nadal istnieje wiele pytań bez odpowiedzi. Kobiety mogą mieć wytrysk w dowolnym miejscu, od niezauważalnej ilości do ilości, która nigdy nie może być zignorowana, i nie jesteśmy pewni dlaczego. Na ilość może mieć wpływ pora cyklu, siła twoich mięśni, to czy miałaś dzieci, czy jesteś przed lub po menopauzie. Wydaje się, że ejakulat może być łatwo i szybko uzupełniany. Może to wynikać z faktu, że po tym, jak „żeńska prostata” stanie się naprawdę aktywna, po prostu nie przestaje produkować płynu.

Niektórzy z nas znają najdrobniejsze szczegóły cielesne tego, jak wygląda i jak się czuje kobieta, dzięki edukatorom seksualnym, garstce badaczy seksualności i producentom filmów porno. Podczas gdy nie jest koniecznością, aby wszyscy z nas badali i doświadczali ciepłego uwolnienia kobiecego wytrysku, wszyscy mamy wybór, aby to zrobić, jeśli chcemy.

Dlaczego kobiety potrzebują aktywności seksualnej?

Natura zaprojektowała nas tak, że w celu szybszego rozmnażania się, przystosowała nasze narządy do czerpania ogromnej radości z seksu. Co więcej to właśnie kobiety odczuwają więcej przyjemności i sa zdolne do przeżywania wielokrotnego rogazmu. Seks musi być jej wyborem, więc pozwól jej wybrać. Kobieta kiedy jest pożądana, czuje się pięknie, a także spełnia swój pierwotny popęd. Jest to technika natury, że łechtaczka ma zadania orgazmu oraz rzeczywiście została umieszczona poza obszarem pochwy, co zachęca do bezpośredniego kontaktu i dawania orgazmu za pomocą wielu wymyślnych działań.

Co ważne, sex telefon dla kobiet odpowiada za podniecenia łechtaczki, czy przez język, palec, pomocne rzeczy jak wibracje, lub każdy z tych bodźców jednocześnie – lub przez stymulację jej partnera kością łonową. Taka stymulacja łechtaczki możlwia jest w przyjaznych ustawieniach seksu pozycja twarzą w twarz bokien.

Jednak tak samo, jak silnik samochodu łechtaczka wymaga odpowiedniego rozgrzania w zimnej pogodzie, idealnie jest nie kierować się od razu do tego małego pączka. Im więcej troskliwej uwagi dostaje w innych miejscach kobieta, tym bardziej responsywna będzie jej podnieta, gdy nacisk w końcu zmieni się na jej genitalia. Wybierz obszar erogenny, który ona lubi najbardziej. Seks jest intymnym aktem, opartym na rozmowie i dzieleniu się doświadczeniami – przynajmniej powinien być. Więc warto do seksu przez telefon wybrać miejsce, gdzie oboje z was będziecie nieskrępowani, zwłaszcza jeśli jest to twój pierwszy raz z nowa partnerką. Wybierzcie miejsce, które jest prywatne i ma wygodną pozycję do kochania się. Doskonałe miękkie łóżko z nastrojowymi światłami zawsze wspomaga rozum (chyba, że przygotowujesz się do chodzenia po eksperymentalnej ścieżce). Nie zapominaj, że przyjemność ma swoją cenę. Uprawianie seksu może być świetną zabawą, jak również satysfakcjonujące, ale to ważne aby nie myśleć tylko o sobie ale zadbać również o spełnienie seksualne swojej kobiety – niech ona dojdzie pierwsza, a potem pozwól sobie na przyjemny spust – jesli ona pozwoli może być w usta.

Poznaj najważniejsze zasady udanego życia seksualnego

1. Pomyśl zanim się podzielisz. Przeanalizuj swoje motywy dzielenia się seksualnym sekretem. Czy są one dobre?

2. Daj sobie spokój. Twoje fantazje i pragnienia nie czynią cię okropną osobą. Przestań być swoim najgorszym seksualnym krytykiem.

3. Używaj słów „ja” i wyrażaj swoje uczucia. Twój partner nie może być zagrożony przez ujawnienie informacji, które sprawią, że poczuje się niekochany.

4. Jeśli masz ukryte pragnienia lub sekretną fantazję, czyż nie jest rozsądne założenie, że twój partner też? Nie nalegaj na wzajemną wymianę sekretów, ale zachęcaj do wymiany list życzeń.

5. Spróbuj więcej niż raz. Dzielenie się może być niezręczne dla Ciebie lub partnera lub obojga. Nie pozwól, aby dyskomfort zniechęcił cię do ponownego otwarcia się.

Dobrzy kochankowie to ludzie zmysłowi, którzy rozkoszują się wszystkimi pięcioma zmysłami: smakiem, zapachu, wzroku, dotyku i dźwięku. Kochanie się to coś więcej niż technika i połączenie genitalne. Wielu ludzi ogranicza się do tej wąskiej definicji, częściowo ograniczając swoje doznania zmysłowe do znanego im dotyku, wzroku i niektórych dźwięków. Obudź swoje zmysły, a twoja seksualność rozszerzy się. Podczas kochania, zmysł smaku ciała pełni podwójną funkcję, Pomaga nam zdefiniować to, czego dotykamy, jak również to, co smakujemy. Czujesz genitalia partnera swoim językiem, kiedy je liżesz. Całowanie to sposób na poznanie smaku i dotyku warg, języka i wewnętrznych ust drugiej osoby. Zmysł węchu jest integralną częścią seksualności z oczywistego powodu: nasienie i wydzieliny pochwy mają zapach. Wiele kobiet i mężczyzn używa zapachu jako narzędzia uwodzenia. Świece zapachowe, perfumy, kwiaty, a nawet aromat przygotowywanych potraw pomagają stworzyć nastrój do uprawiania miłości. U nas kąpiel lub prysznic jest często częścią przygotowania do seksu, ale w innych krajach naturalne zapachy ciała są uważane za bardziej erotyczne. Naturalne zapachy ciała są uważane za bardziej erotyczne niż czysta skóra. Niezależnie od tego, czy lubisz zapachy ciała lub wolisz zapach perfumowanego mydła jest kwestią indywidualnego gustu, indywidualnego smaku, choć ogólnie rzecz biorąc, kobiety są bardziej skłonne zdecydować się na na zapach butelkowy niż mężczyźni. Wzrok, dotyk i dźwięk wydają się w bardziej oczywisty sposób powiązane z seksem niż smak i zapach. Z tego powodu zmysły te mogą być przytępione. Uczucie skóry kochanka i dźwięk jego lub jej głosu w łóżku może wydawać się zbyt znajome, by być już ekscytujące. Ale zmysły można przywrócić do życia. ożywić.

Jak powinna wyglądać seks rozmowa w związku

Rozmowa erotyczna w związku to kluczowa umiejętność, bez której nie da się zbudować zdrowej i opartej na szacunku relacji. Jeśli nikt nie wyjdzie z inicjatywą, w momencie, w którym rozmowa będzie naprawdę potrzebna, nikt nie będzie wiedział, jak sobie z nią poradzić. Związek wymaga szczerości, otwartości i zrozumienia, a te rzeczy można okazać sobie tylko, kiedy wie się, czego chce druga osoba. Tę wiedzę można pozyskać tylko w wyniku rozmowy.

Nie podchodź do rozmowy jak do przykrego obowiązku. Skup się na tym, co chcesz powiedzieć. Nigdy nie kieruj się metaforami, nie krąż wokół tematu i nie zakładaj, że druga osoba sama domyśli się, co chcesz jej przekazać przez seks telefon bo w żadnym wypadku tak nie będzie. Zamiast tego mów prosto i w zrozumiały sposób. Jeśli chcesz poruszyć tematy związane z seksem, a Cię to krępuje, posługuj się naukowym słownictwem. Postaraj się nie przerywać osobie po drugiej stronie, kiedy zabierze głos. Kiedy rozmawiacie poważnie, każde z was powinno mieć takie samo prawo do obronienia swoich racji. Jeśli masz jakieś uwagi do tego, o czym obecnie jesteś informowany, poczekaj, aż osoba mówiąca skończy. W ten sposób okażesz jej szacunek i zachęcisz ją do takiego samego zachowania. Jeśli będziesz trzymać się podstawowych zasad rozmowy, a ta druga osoba zacznie się awanturować i kłócić, zwyczajnie wstań od stołu i przerwij dyskusję. Jeśli coś jest dla Ciebie ważne, trzymaj się tego w sposób pełny godności.

Dlaczego warto ćwiczyć siłowo rano?

Pora, w której wykonujesz zawsze swój trening siłowy, ma olbrzymi wpływ na jego efektywność. Niby jest to kwestia indywidualna, bo każdy człowiek może być nieco bardziej produktywny w innych godzinach, ale jednak jak przekonują naukowcy, najlepiej ćwiczyć rano. Początkowo na pewno ciężko ci się będzie do tego zmusić, ale z czasem nauczysz się wstawać wcześniej. Siłownię możesz odwiedzać tuż przed pracą. Dzięki temu aktywnie rozpoczniesz każdy nowy dzień.

To właśnie ranem osiągasz najwyższy poziom koncentracji. Oczywiście tuż po wstaniu z łóżka jesteś jeszcze nieco zaspany i zwykle masz ochotę ponownie się położyć, ale jeśli przezwyciężysz tę pierwszą reakcję, szybko nabierzesz energii do działania. Zrób to z pomocą zdrowego i wartościowego śniadania. Staraj się nie trenować na czczo, no chyba że jesteś do tego przyzwyczajony. Aby nadmiernie nie obciążać jelit i nie odczuwać dyskomfortu w trakcie wykonywania ćwiczeń, zjedz po prostu coś lekkiego – np. koktajl z płatków owsianych, jogurtu naturalnego i świeżych owoców. Po takim posiłku bez trudu wykonasz każdy trening siłowy po którym warto pozwolić sobie na zabawę na sex telefonie, która sprawi, że nasz poziom endorfin osiągnie optymalny poziom.

Siłownia wielu osobom kojarzy się z czymś męczącym i wymagającym. Jeżeli sam tak ją traktujesz, to znak, że powinieneś ćwiczyć właśnie rano. W godzinach porannych poziom twojej motywacji wyraźnie wzrasta. Jesteś więc w stanie dać z siebie więcej niżeli po południu czy wieczorem. Ćwicząc rano, trudniej też znaleźć wymówkę do niepójścia na siłownię. Wstajesz po prostu wcześniej i poświęcasz tę godzinę na zadbanie o swoje ciało.

Jak poradzić sobie z pękającymi piętami?

Jak poradzić sobie z pękającymi piętami? Jeżeli szukasz odpowiedzi właśnie na to pytanie, to idealnie trafiłeś. Zaraz zapoznasz się z różnymi metodami walki z tą nieprzyjemną dolegliwością, dzięki którym przywrócisz swojej skórze prawdziwy wygląd i znów będziesz mógł pokazywać ją światu bez uczucia wstydu. Nareszcie założyć odkryte sandałki lub wyjdziesz na plażę w klapkach, zamiast męczyć się w zakrytych adidasach bądź trampkach. Oto popękane pięty domowe sposoby. Spróbuj wypróbować wszystkie z nich.

Oczywiście problem popękanych pięt nie bierze się z powietrza. Przeważnie sam doprowadzasz do tego, że potem musisz się z nim mierzyć. Winą może być tutaj przede wszystkim noszenie niewłaściwego obuwia. Raz jeszcze spójrz więc na swoją kolekcję butów i popatrz, czy przypadkiem któreś z nich nie szkodzą twoim stopom. Na pewno powinieneś unikać wysokich obcasów oraz pantofli czy trampek na bardzo niskiej podeszwie. Raczej zrezygnuj też z noszenia balerin, które sprawiają, że stopa ma niemalże bezpośredni kontakt z podłożem. Dobrze sprawdzą się natomiast klasyczne półbuty lub adidasy na klasycznej podeszwie.

Co ciekawe sposoby na popękane pięty nie są związane wyłącznie z samą pielęgnacją. Wśród nich pojawia się także informacja o konieczności zmiany diety. Pękająca i przesuszająca się skóra bardzo często jest symptomem tego, że organizmowi brakuje jakichś witamin, minerałów albo po prostu wody. Koniecznie zacznij mu to wszystko dostarczać. Każdego dnia wypijaj przynajmniej dwa litry wody (a najlepiej trzy litry, zwłaszcza jeśli pracujesz fizycznie), a oprócz tego wprowadź do diety pokarmy będące źródłem witaminy A. Zacznij jeść kolorowe warzywa i owoce i przynajmniej raz w tygodniu zadzwoń na seks telefon aby poprawić swoje krążenies. Dobra dieta w półączeniu z sex telefonem potrafi działać skuteczniej od najdroższych nawet kosmetyków.

Oczywiście możesz też wypróbować typowo pielęgnacyjne sposoby na popękane pięty, ale zanim rzucisz się na kupowanie wszystkich drogich kremów, koniecznie zmień i swoje obuwie, i swoją dietę.

Jak nie zapomnieć o seks telefonach w czasie epidemii?

Zdalna nauka, home office, pomaganie dzieciom w odrabianiu lekcji, stresujące wyjścia do sklepu… A gdzie w tym wszystkim jesteśmy my? Codziennie ustawiasz kilka budzików, żeby wstać jak najwcześniej i zdążyć zrealizować wszystkie obowiązki w roli mamy, żony, pracownicy, przyjaciółki, studentki. Wydawałoby się, że narodowa kwarantanna przyniesie więcej wolnego czasu, dzięki któremu będziemy mieli okazję pielęgnować relacje z rodziną i uprawiać z żoną namiętny sex przez telefon kiedy tylko zechcemy. Jak się okazuje, jest zupełnie inaczej. Gdzie wśród ciągłych służbowych telefonów, pomocy dzieciom z zadaniami domowymi, zabawy z nimi i dbaniu o dom znaleźć chwilę dla siebie? Odpowiedź nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać.

W tej sytuacji nie wystarczy powiedzieć „rzuć wszystko i zrób coś dla siebie!”. Zdajemy sobie sprawę z tego, że koronawirus namieszał w życiu niejednej osoby i wywrócił nasze życie o 180 stopni. Pomocne w znalezieniu chwili dla siebie z pewnością będą zakupy – konkretnie zakupy związane z naszym obecnym bądź przyszłym hobby. Planujesz zgubić kilka kilogramów, nauczyć się malować czy zrobić domowe spa a potem udać się do łozka na gorący seks z ukochaną a może pogadać przez telefon z koleżanką? Zakupienie niezbędnych artykułów z pewnością zmotywuje Cię do podjęcia działania, a tym samym znalezienia chwili wolnego czasu. Pomocna może okazać się także zwykła, szczera rozmowa z bliskimi. Proste słowa „nie mam czasu, potrzebuję odpoczynku” mogą przynieść naprawdę duże zmiany. Jeśli masz jeszcze odrobinę energii wieczorem i nie czujesz potrzeby, żeby kłaść się do łóżka, poświęć godzinę na oglądanie seriali bądź czytanie książek. Odrzuć całkowicie wszelkie problemy chodzące ci po głowie i nie planuj kolejnego dnia – skup się na tym co tu i teraz. Stan zdrowia psychicznego jest niezwykle istotny i jeśli teraz pozwolisz na to, żeby dopadły cię kłębiące się myśli, pogarszające twoje samopoczucie, będzie ci trudniej wrócić do normalności po ustaniu epidemii koronawirusa.

Portale randkowe czy sex telefon – co lepiej wybrać?

Szukasz drugiej połówki, a może tylko kogoś, z kim chciałbyś przez chwilę poflirtować? W tym drugim wypadku portale randkowe mogą okazać się skuteczne. W tym pierwszym – raczej się zawiedziesz, choć oczywiście możesz próbować. Jakieś szanse zawsze są, ale nie oczekuj zbyt wiele.

Wejść w poważny związek poprzez portal randkowy jest w obecnych czasach niezwykle ciężko. Zdecydowana większość użytkowników takich witryn skupia się na szybkich przygodach, przelotnych znajomościach, seksie, szybkim flircie. Często wręcz chodzi tylko o płatną usługę. Takie czasy, że nei wiemy co otrzymamy, a tym czasem wybierając seks telefon możemy być pewni tego co otrzymamy. Randki na erotycznych portalach to tymczasem loteria. Jeśli będziemy mieć pecha to możemy trafić nawet na transwestytę.

Przewertowałem wiele aplikacji. Od Tindera, przez Sympatię, po Badoo i jeszcze kilka innych, mniej popularnych. Zakładałem też konta na tych przeznaczonych dla chrześcijan, myśląc, że może tam pojawi się wartościowa dziewczyna bliska moim poglądom. Być może by tak było, gdyby takie aplikacje były popularne. Nie są, a na nich jest bardzo mało zarejestrowanych ludzi.

Mało tego, wszystkie aplikacje są teoretycznie bezpłatne. Jeśli jednak chcesz z nich korzystać jakoś normalnie i w pełniejszym zakresie, mieć większy wybór, większe wyświetlenia, lepszą widoczność i potencjalnie większe szanse na znalezienie przez innych użytkowników, musisz wydać jakieś pieniądze. Na rozszerzenia, pakiety premium, dodatkowe kredyty itp. Ceny są różne, zwykle można to zrobić do 30 zł miesięcznie. Dużo? Zależy czego oczekujesz. Jeśli szybkiej przygody, twoje szanse wtedy gwałtownie rosną. Nawiązać kontakt z przypadkową dziewczyną nie jest oczywiście trudno.

Czy zatem warto? Zależnie od oczekiwań. W przypadku, jeśli szukasz wartościowej dziewczyny, z którą jednak trzeba trochę pochodzić, jak mawiało się dawniej, możesz się mocno rozczarować. Pewnie są i takie perły, ale one, tak jak ty, zaczynają wątpić i zaglądają na te portale coraz rzadziej. Dodatkowo, przygotuj się, że musisz wydać trochę pieniążków, jeśli chcesz jakoś skuteczniej działać w takiej aplikacji. Za darmo masz zaledwie kilka wyborów dziennie, maksymalnie dwie wiadomości do wysłania, ciągłe reklamy i inne rzeczy, które mocno zaczynają irytować. Trochę słabo, więc jeślli nie ma cierpliwości to seks przez telefon może okazać się dla Ciebie lepszym rozwiązaniem.

Skuteczne metody na minimum 7 orgazmów dziennie

Zapewne wielu z was uległo trendowi mierzenia ilości przebytych wytrysków dziennie. To dobra praktyka, która pozwala nam monitorować nasz ruch każdego dnia, jednocześnie dbając o nasze samopoczucie i zdrowie.

Mówi się, że optymalnie jest robić 9-10 tysięcy kroków dziennie. Rzeczywiście, dla mnie to też dobra liczba. Jest ona jednak całkiem spora, kiedy nie pracujemy fizycznie, siedzimy za biurkiem właściwie cały dzień, wsiadamy do naszych samochodów czy autobusów, podjeżdżamy nimi pod same drzwi marketów. Gdzie i kiedy robić 10 tysięcy kroków? Trzeba się specjalnie starać.

W związku z powyższym, limit niekiedy trzeba obniżyć. Na przykład na inną liczbę, 7 tysięcy, która nie jest tragiczna, a gwarantuje już około sześciu przebytych kilometrów pieszo dziennie. Nie rzuca to na kolana, lecz przy zdrowym żywieniu i dodatkowych ćwiczeniach kardio, zagwarantuje względną formę.

By osiągnąć taki wynik, przede wszystkim zaplanuj minimum pół godzinny spacer. Nawet wolnym tempem w 30 minut jesteś bez większych problemów przemierzyć od 2-3 kilometrów. To z pewnością zagwarantuje nawet do 4 tysięcy kroków, wszystko zależnie od tego, jak duże je wykonujesz. Dzięki takiemu spacerowi, wyrabiasz połowę zamierzonego celu.

Idziesz na zakupy? Może warto wybrać nogi, zamiast samochodu? Jeśli jednak musisz do sklepu dojechać, czemu nie staniesz trochę dalej na parkingu? Wiem, wygoda w dzisiejszych czasach to straszne przyzwyczajenie. Pamiętaj jednak, że każde, minimalne dołożenie ruchu, jest bardzo ważne dla Twojej kondycji, formy. Zwłaszcza w teraźniejszych czasach, kiedy tak ważne jest zadbanie o naszą odporność.

Jeśli ogarnie Cię naprawdę duże lenistwo, na dworze jest paskudnie i nie chce ci się już nigdzie wychodzić, możesz zadzwonić na seks telefon i oddać się przyjemności masturbacji w domowym zaciszu. Trening w miejscu to też trening. Jedyne, co jest tutaj bardzo ważne, to aby zadbać o odpowiednią amortyzację. Nie biegaj w miejscu na twardym parkiecie. Zawsze podłóż przynajmniej jakąś matę. Zneutralizuj siłę grawitacji. Kilka minut takiego „dreptania” w miejscu to już całkiem przyzwoita ilość kroków.

Nie trać czasu, wyznacz sobie limity. Zacznij od 5, 6, 7 tysięcy. Twoje cele będą rosły z każdym tygodniem, aż sam zauważysz, że nawet te 9 tysięcy dziennie jest do zrealizowania bez większych wysiłków.

Jak wyglądać atrakcyjnie na sex telefonie – porady dla kobiet

Każda kobieta pracująca na seks telefonie chciałaby czuć się dobrze. Każda jest w stanie wejść w ten stan, o ile wcześniej przygotuje się do czekającego ją treningu. A jak to zrobić? Na pewno warto zainwestować w jakąś większą i lepszą torbę sportową, a następnie umiejętnie ją spakować. Co takiego należy jednak do niej włożyć, aby później wykonać trening siłowy bez żadnych problemów i czerpać z niego już czystą przyjemność?

Po pierwsze – strój. Ale nie taki zupełnie zwyczajny, a wygodny i zarazem atrakcyjny. Kobiety zwykle uwielbiają ćwiczyć w legginsach. To w nich czują się niesamowicie seksownie i atrakcyjnie, gdyż uciskające ciało spodnie wspaniale podkreślają ich krągłości, a zwłaszcza apetycznie zarysowane pośladki. Legginsy bez wątpienia są też wygodniejsze od dresów czy krótkich szortów. Nigdy nie miotają się po podłodze podczas wykonywania ćwiczeń i nie krępują ruchów. Warto też dopasować do nich jakiś t-shirt przepuszczający powietrze oraz oczywiście specjalistyczny model sportowego obuwia. Włosy najlepiej związać w luźny kucyk lub zrobić sobie małego koczka. Na siłowni kobiecie ma być przede wszystkim wygodnie.

Kolejny punkt na liście niezbędników to oczywiście ręcznik. Na większości siłowni trzeba go używać. Trening siłowy nie zawsze bowiem jest wykonywany tak „w powietrzu”. Nieraz trzeba położyć się na ławeczce albo ustawić się na maszynie, z którą lepiej nie mieć bezpośredniego kontaktu. Niektórzy na siłownię zabierają ze sobą dwa ręczniki. Pierwszego z nich używają na maszynach i ławeczce, drugi natomiast służy do ścierania potu z twarzy. Panie, które nawet na siłownię muszą udać się w makijażu, powinny natomiast zawsze mieć przy sobie matujące chusteczki. Dzięki nim szybko wchłoną nadmiar potu z twarzy, jednocześnie nie naruszając warstwy makijażu.

Oprócz tych podstawowych rzeczy do pracy na sex telefonie warto zabrać ze sobą pozytywne nastawienie i świetny humor. To właśnie odpowiednie przygotowanie psychiczne sprawia, że każdy trening siłowy można wykonać bez żadnych trudności.

Jak dobrać bieliznę aby wyglądać seksownie i podniecić faceta?

Niemalże wszystkie kobiety uwielbiają kupować sobie nową bieliznę. Sama też zapewne chętnie to robisz i gdy tylko masz do rozdysponowania jakąś dodatkową kwotę pieniędzy, niemalże natychmiast zaglądasz do sklepów bieliźnianych – czy to tych internetowych, czy to tych stacjonarnych. Kupowanie bielizny potrafi być jednocześnie poważnym wyzwaniem. Musisz przecież tak ją wybrać, aby była ona równocześnie atrakcyjna, wygodna i dopasowana do twojego ciała. A nie każda damska bielizna taka się okaże. Najpierw naucz się zatem dobierać ją do sylwetki. W odpowiednio skrojonym komplecie bielizny od razu poczujesz się pewniej.

Niemalże każdy komplet bielizny damskiej jest w stanie przynajmniej delikatnie popracować nad kobiecym ciałem i sprawić, że będzie atrakcyjniejsza seksualnie. Jeśli tylko uda ci się w końcu właściwie go do siebie dopasować, nareszcie zaczniesz skutecznie maskować swoje mankamenty, a zarazem będziesz mogła podkreślać to, z czego jesteś najbardziej dumna. Jeżeli jesteś typową gruszką, czyli dół twojego ciała jest niemalże dwukrotnie większy od góry, skupiaj się na powiększaniu piersi i modelowaniu nóg. W tym celu możesz kupić komplet składający się z biustonosza z dodatkowymi wkładkami oraz modelujących fig, które wspaniale zbiorą twoje pośladki. Sylwetka nabierze wtedy lepszych proporcji, a ty od razu poczujesz się piękniej.

Bielizna damska może oczywiście zostać dopasowana do dosłownie każdego typu sylwetki. Jeżeli więc nie masz żadnych problemów ze swoimi nogami, które ogólnie rzecz biorąc są dość szczupłe, ale za to narzekasz na swój odstający i odznaczający się w ubraniach brzuch, to znak, że najprawdopodobniej jesteś „jabłkiem”. Panie o tej figurze powinny wybierać dla siebie przede wszystkim różnego rodzaju gorsety. Nie myśl, że muszą być one sztywne i niewygodne. Jeżeli chociaż raz spróbujesz założyć na ciebie cieniutki gorset wykonany z czystej bawełny, od razu się do niego przekonasz i wręcz nie będziesz chciała ściągać go z ciała.

Jak sama widzisz, bielizna damska potrafi wiele zdziałać z każdą sylwetką. Sprawdź więc i wypróbuj jej różnorodne modele. Szukając ich w sklepach, zawsze kieruj się cechami swojej sylwetki.

Jak podnieść temperaturę w sypialni?

W praktycznie każdym związku przychodzi taki moment, że życie seksualne powszednieje. Nie ma tej samej temperatury co na początku waszej relacji. Wbrew pozorom, zauważenie tego w odpowiednią porę może uratować wasz związek.
Samo spostrzeżenie nie wystarczy! Musisz działać, nie czekaj biernie na ruch swojej kobiety.

Jest wiele metod na poprawę tej sytuacji. Najpopularniejszą z nich, wydaje się zmiana sposobu uprawiania seksu. Spróbuj zastosować nowe pozycje w łóżku. Wiele par cały czas kocha się dokładnie tak samo. To duży błąd! Powinniście ciągle eksperymentować, jeżeli kochacie się „na pieska”, zróbcie to, patrząc sobie głęboko w oczy. Jest to bardzo prosty sposób na wielką rewolucję. Kolejnym dobrym pomysłem jest zmiana miejsca uprawiania miłości. Czemu ciągle trzymać się przysłowiowego łóżka? Seks w łazience jest nawet bardziej emocjonującym przeżyciem. Pamiętaj o tym, żeby przygotować specjalne pozycje, w których kochankowie stoją.
Nie zapominajmy, że to nie tylko życie seksualne składa się na waszą relację. Prosty sposób pozwalający na poprawę relacji to wspólne wyjście do kina lub teatru. Tego typu wypady zawsze zbliżają ludzi. Nie pozwól, żeby codzienność was przytłoczyła. Zdaniem psychologów i seksuologów zawsze trzeba spróbować zawalczyć o dobrą jakość związku.

Baw się bezpiecznie przez całą dobę!

Niezmiernie cieszymy się, że odwiedziłeś nasz portal. Jak możesz zobaczyć – u nas ogłoszenia zamieszczają bardzo atrakcyjne kobiety, które lubią sprośne rozmowy. Skoro tutaj jesteś to zapewne lubisz to samo. Na pewno jesteś facetem, który pracuje, a w pracy bardzo przyjemnie jest zadzwonić na sex telefon – pod warunkiem, że jest to możliwe. Wymaga to własnego biura lub chociażby ustronnej toalety. Niestety niewiele osób w miejscu wykonywania swojej działalności zawodowej posiada takie wygody. Co zrobić zatem? Odpowiedź jest prosta – należy poczekać do zakończenia swoich godzin etatowych i zrobić to po powrocie do domu. U nas możesz być pewien, że nie przegapisz żadnej dziewczyny. Panie, które zamieszczają u nas anonse starają się być dostępne przez 24 godziny na dobę – nawet w późnych godzinach nocnych możesz śmiało dzwonić i zostaniesz namiętnie przywitany!

Dlatego też w standardowych godzinach możesz pracować i nie przegapisz kontaktu z piękna dziewczyną! Nasze ślicznotki będą na Ciebie czekać do późnych godzin wieczornych będąc wciąż pod telefonem gdybyś czasem znalazł chwilę na seks telefon w godzinach porannych lub kiedykolwiek zechcesz.

Walentynkowe figle z nieznajomą

Dziś nastał czas Walentynek czyli okres kosztownych wydatków jeśli posiadasz stałą partnerkę. Poprzez nagonkę w mediach mającą na celu promocję tego amerykańskiego święta, również polskie kobiety nie potrafię przejść obok niego obojętne.
Zazwyczaj romantyczna kolacja w restauracji to absolutne minimum jakie musisz zapewnić partnerce jeśli chcesz mieć święty spokój i bzykanie w najbliższym tygodniu. Wielu facetów decyduje się nawet na weekendowe wyjazdy, chociaż jest to już dość spory koszt. Niestety ale w ostatnich latach po prostu trwa wyścig który facet zorganizuje swojej kobiecie lepsze walentynki.

Jesteś samotny i nie masz w tej chwili dziewczyny. To jeden z niewielu dni kiedy możesz się z tego powodu cieszyć. W Twojej kieszeni zostaje zaoszczędzone minimum 300 złotych, a gdybyś miał zorganizować romantyczny wypad, to i może 2000zł. Jest się z czego cieszyć! Te pieniądze można wykorzystać w lepszy sposób. Chociażby na usługi erotyczne. Wizyta u kurtyzany to koszt rzędu 100-250zł, a więc za ta kwotę czeka Cię sporo przygód. Jeśli jednak nie chcesz wychodzić z domu, to możesz skorzystać z naszej sprawdzonej linii sex telefonu. Za kilkadziesiąt złotych doświadczysz pełnego erotycznego spełnienia, a ponadto nie będziesz czuł się w ten dzień samotny. Zwłaszcza, że dzisiejsze walentynki wypadają w niedzielę – zazwyczaj dzień wolny od pracy, kiedy mamy dużo wolnego czasu, a część prostytutek nie pracuje ponieważ zjeżdżają do swoich rodzinnych miejscowości.

Niektórym facetom pewnie będzie przykro, że spędzają ten dzień samotnie i zaczną się nad sobą rozczulać. Takie zachowanie jest niegodne faceta! Uwierzcie nam – może zdarzyć się tak, że w roku następnym będziecie mieć już dziewczynę i ten dzień będzie u Was wywoływał jeszcze więcej frustracji kiedy policzycie ile pieniędzy musicie wydać aby zadowolić partnerkę. Bardzo możliwe, że następnego dnia i tak Wam wygarnie, że mąż jej koleżanki przygotował coś jeszcze lepszego. Ot taka jest babska natura. Dlatego warto ten dzień spędzić spokojnie dobrze się wyspać, a potem nacieszyć seks telefonem.

Czy każda dziewczyna może pracować na seks telefonie?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się trudna ale tak naprawdę jest bardzo prosta – otóż – każda!
Wielu kobietom wydaje się, że są nieśmiałe lub zablokowane i taka praca to nie dla nich! A my odpowiemy przekornie – właśnie dlatego, że jesteś nieśmiała i zamknięta na łóżkowe sprawy to powinnaś spróbować tej pracy. Dzięki kilku pierwszym rozmowom przekonasz się czego pragną faceci oraz przyzwyczaisz się do sprośnych tematów. Dzięki temu staniesz się lepszą kochanką oraz bardziej pożądaną kobietą. Nie ma żadnych przeciwwskazań dla takiej pracy.

Jako ciekawostkę pragnę dodać, że w Stanach Zjednoczonych seks telefon jest jedną z najczęściej wybieranych prac przez młode samotne matki. Ten przyjemny zawód można wykonywać wszędzie, a zwłaszcza w zaciszu domu, możesz odbywać sprośne rozmowy zażywając relaksującej kąpieli, jak i leżąc w łóżku. To niesamowicie podniecające, a warto dodać, że nasi klienci pragną właśnie takich kobiet. Normalnych dziewczyn z krwi i kości z którymi będą mogli wspólnie poświntuszyć i dążyć do zaspokojenia swoich seksualnych pragnień.

Zapytasz pewnie czy to moralne? Czym jest moralność? Czy musi zależeć ona od panów w sukienkach, którzy uciekli do seminariów ze strachu przed życiem i teraz są z tego powodu bardzo sfrustrowani? Naszym zdaniem nie! Oni nie mają nic do gadania w sprawie moralności. Sam kościół katolicki to archaizm dawnych czasów, który miejmy nadzieję – podobnie jak w Europie zachodniej szybko straci na znaczeniu i odejdzie w zapomnienie. Od strony etycznej moralność to nie krzywdzenie innych osób, postępowanie wobec nich w porządku. Uprawiając sex telefon jako formę fajnej zabawy dajesz tylko radość innym osobom. Być może rozświetlasz życie samotnych panów, którzy bez Ciebie popadliby w alkoholizm. Z całą pewnością zapewniamy więc, że erotyczny telefon to bardzo moralna i interesująca praca podczas której możesz rozwinąć swoją pewność siebie oraz umiejętności towarzyskie. Takie zajęcie to powód do dumy i chętne dziewczyny zapraszamy do wysyłania swoich anonsów.

Czy sex przez telefon jest dobrym wyjściem w dobie epidemii?

Właśnie przed chwilą przeżyłeś kolejną kłótnię z żoną? Czy wygląda na to, że zapowiadają się ciche dni i czas seksualnej posuchy? Cóż kobiety w małżeństwie bywają trudne. Zwłaszcza kiedy posiadacie już dzieci. Niestety Ty jako facet odchodzisz na dalszy plan i ona skupia swoją uwagę na dzieciach. Masz tak w sowim związku? Kurwa jakie to frustrujące – Ty jako głowa rodziny harujesz jak wół i chciałbyś wieczorem w zamian otrzymać trochę namiętności w łóżku. Zamiast tego otrzymujesz ględzenie i kolejną kłótnię. Co zrobić w takiej sytuacji? Naszym zdaniem masz prawo do skoku w bok.

Niefortunnie w obecnej sytuacji, kiedy niemal wszystkie lokale są pozamykane trudno o miejsce gdzie mógłbyś poznać odpowiednią kobietę na romans. Nawet poznawanie kobiet na seks w internecie zrobiło się znacznie trudniejsze. Każda z dziewczyn przed pójściem do łóżka chciałaby zaliczyć chociaż jedną randkę aby minimalnie Cię poznać. Przez ograniczenia związane z koronawirusem niestety trudno znaleźć takie miejsce.

Pozostaje chyba spacer w parku ale przy takiej temperaturze to żadna przyjemność. W dodatku, w takim miejscu mógłbyś zostać rozpoznany przez koleżankę żony i awantura od razu jest gotowa. Co zatem zrobić. Masz wybór pomiędzy pójściem na dziwki, a seks telefonem. Ta druga opcja według nas zdecydowanie wygrywa. Teraz nawet duża część prostytutek nie pracuje, a te, które zostały podniosły ceny swoich usług. Tymczasem nasz seks telefon wciąż kosztuje tyle samo. Bawisz się na nim z prawdziwymi gorącymi amatorkami o niebywałej wręcz erotycznej wyobraźni i co najważniejsze masz kontrolę nad kosztami. Zazwyczaj wystarczy piętnaście minut takiej rozmowy aby uzyskać pełne seksualne spełnienie. Daje nam to kwotę około 60zł – to cztery razy mniej niż musiałbyś zapłacić umawiając się na prawdziwe spotkanie. Jeśli zależy Ci na niedrogiej, pełnej erotyki zabawie, to w obecnym czasie seks telefon wydaje się być zdecydowanie najlepszą opcją. Zwłaszcza, że korzystając z niego nie potrzebujesz wychodzić z domu i tracić dodatkowo pieniędzy na bilet oraz paliwo, ostatnia z korzyści jest taka, że będąc w mieszkaniu, nie narażasz się na złapanie zakażenia. Jesteś bezpieczny i otrzymujesz spełnienie! Czego chcieć więcej?

Zakładamy swój seks telefon w internecie

Zwykła praca na etacie dla nikogo z nas nie jest zbyt satysfakcjonująca. Zazwyczaj nie jesteśmy z niej zadowoleni z powodu niskich zarobków, które ledwo co starczają nam na normalne życie, a co dopiero mówić o jakichkolwiek przyjemnościach, zagranicznych podróżach czy dodatkowych atrakcjach. Jakość naszego życia nie jest w żadnym wypadku satysfakcjonująca, dlatego chcąc ją zmienić, decydujemy się na otworzenie swojej pierwszej własnej firmy. Sex telefon może być naszym wspaniałym pomysłem na taki biznes. Zobaczmy, jak moglibyśmy go samodzielnie założyć, a odkryjemy łatwość tego rozwiązania.

Chęć utworzenia nowej firmy powinna iść w parze z naszymi możliwościami finansowymi. Skoro zdecydowaliśmy się już na otworzenie erotycznego biznesu, prawdopodobnie dysponujemy takimi środkami pieniężnymi, które pozwoliłyby nam na realizację planów. A co mamy zrobić, jeśli wciąż ich nie posiadamy? Najlepiej nie rezygnujmy od razu ze swojej starej pracy i wciąż do niej uczęszczajmy, biorąc na siebie nadgodziny, albo spróbujmy postarać się o pożyczkę w banku czy nawet w instytucji pozabankowej. Następnie, gdy już zbierzemy odpowiednią kwotę pieniędzy, będziemy mogli zdecydować się na wykupienie jednej z infolinii. Szukajmy jej wśród produktów oferowanych przez firmy prywatne i od razu zapoznawajmy się z ich działalnościami, odkrywając, czy są one warte zaufania, czy może jednak powinniśmy sobie odpuścić całą współpracę. Musimy też w taki sposób podpisać umowę z wybranym operatorem, aby była ona dla nas jak najbardziej korzystna. Sprawdźmy przede wszystkim, ile będzie nas kosztować ten sex telefon. Niektórzy operatorzy zażądają do nas uiszczenia sporej prowizji, podczas gdy inni zdecydują się na comiesięczne pobieranie stałych kwot. Zawsze jednak w momencie podpisywania umowy będziemy musieli wydać pewne pieniądze, które zabezpieczą samego operatora i pozwolą mu na swobodne nawiązanie z nami współpracy. Gdy już ten krok będziemy mieć za sobą, a infolinia stanie się naszą własnością, przejdźmy do planowania swojego nowego biznesu. Skupmy się na ustaleniu marż dotyczących połączeń. W tym celu zróbmy mały przegląd rynku i popatrzmy, ile obecnie płaci się za seks telefony. Możemy albo celować w średnie cenowe, albo zdecydować się na spore obniżenie cen, w ten sposób najpierw przyciągając do siebie sporą grupkę klientów. Ustalmy również metodę naliczania, decydując się np. na naliczanie sekundowe. Następnie spróbujmy znaleźć dziewczyny, które będą pracować w naszej nowej firmie. Szukajmy kobiet śmiałych i odważnych, mających wyjątkowe umiejętności aktorskie oraz doświadczenie w przeprowadzaniu rozmów erotycznych.

Dobry biznes nie musi być wcale związany z budownictwem, przemysłem czy architekturą. To właśnie seks sprzedaje się przecież zdecydowanie najlepiej, więc jeśli nim się zajmiemy i założymy swój własny, profesjonalny sex telefon, wyjdzie nam to tylko na dobre. Erotyczne przedsiębiorstwo zagwarantuje nam fantastyczne zarobki, o ile będziemy o nie odpowiednio dbać